Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek  a NO. 1. Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus úton történő szerződéskötéseihez

Hatályos: 2018. január 01. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészről a NO. 1 Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Adószám: 25133932-1-42; Cégjegyzékszám: 01-10-048333; Székhely: 1062, Budapest, Váci út 1-3. (Westend Irodaház) „C” lház 6. emelet; társaság e-mail címe: no.1zrt@gmail.com; elektronikus számla kibocsájtás email címe: no.1zrt@gmail.com; hivatalos telefonszám: +36 20/56-18-222; fax: +36 1/270-91-94, weboldal: http://www.no1propertyzrt.com/) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Bérbeadó), másrészről valamennyi, a Bérbeadóval bérleti vagy társbérleti jogviszonyban álló, jogképes természetes személy ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Bérlő) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a NO. 1 Property Zrt. weboldalán megrendelhető szolgáltatások igénybevétele céljából elektronikus úton megkötendő szerződések (a továbbiakban: Szerződés) általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Szolgáltatóra, mind az Ügyfélre külön kikötés nélkül kötelezőek. 

A Szolgáltató weboldalán történő szolgáltatás megrendelésének alapfeltétele, hogy az Ügyfél minden tekintetben elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően lehetővé tette számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését oly módon, hogy azt személyesen, a weboldalról letöltve, vagy elektronikus formában rendelkezésére bocsátotta. Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket részletesen elolvasta, értelmezte és megértette, illetve a benne foglaltakat elfogadja. Az Ügyfél kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben nem talált olyan tartalmi elemet, amely számára vállalhatatlan, betarthatatlan vagy rá nézve tisztességtelen lenne.

1.  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek irányadóak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok tekintetében végzett ingatlan bérbeadási tevékenység körében megkötött valamennyi bérleti szerződéshez kapcsolódó, a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlannal összefüggésben (a továbbiakban: Ingatlan vagy Bérlemény), a Szolgáltató által nyújtott egyéb tevékenység, így a karbantartási és hibaelhárítási szolgáltatás igénybevételére (a továbbiakban: Szolgáltatások). A fenti Szolgáltatásokat kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Ügyfél veheti igénybe a bérleti jogviszony fennállásának teljes ideje alatt. Az Ügyfél által a Szolgáltató weboldalán leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó (a továbbiakban: Rendelet).

2.  Az elektronikus szerződéskötés menete

2.1.       Az Ügyfél által igénybe venni kívánt Szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató weboldalán

(http://www.no1propertyzrt.com) történő regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetőség van. A regisztráció során az Ügyfél köteles vezeték és keresztnevének, e-mail címének megadására, amelynek során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles feltüntetni.

2.2. A Szolgáltató által fenntartott weboldal Ügykezelés menüpontja alatt a megfelelő Szolgáltatás kiválasztásával (Hibaelhárítás) az Ügyfél elérheti az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatásra vonatkozó elektronikus megrendelő lapot. Az Ügyfél az elektronikus megrendelő lapon a Szolgáltatás kiválasztása, a Bérlemény címének és a Hibaelhárítás okának és helyének megadása, továbbá a Bérlő adatai elnevezésű pontok kitöltését követően a Szolgáltatás megrendelése elnevezésű pont alatt további Megjegyzés tételére jogosult. Az Ügyfél a Szolgáltatás megrendelése elnevezésű pont alatt kap tájékoztatást az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatás ellenértékéről, illetve arról, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésére mely Szerződő fél köteles, továbbá e pont alatt nyilatkozik arról is, hogy az ÁSZF-t elfogadja és a megrendelő lapon található ELKÜLDÉS gombra kattintva leadhatja rendelését. Amennyiben az elektronikus megrendelő lapot az Ügyfél hibásan töltötte ki, az ELKÜLDÉS gombra kattintás nem eredményezi a megrendelés Szolgáltató részére történő továbbítását. Ebben az esetben a weboldalon egy automatikus üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy mely adatok kitöltése hiányzik az elektronikus megrendelő lap továbbításához, a rendelés leadásához.

2.3. A Szolgáltató az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről elektronikus úton visszaigazoló levelet küld az ügyfél e-mail címére, amely tartalmazza a rendelés adatait. Ez az automatikus visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a rendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, amivel létrejön a Szerződés.

2.4. A rendelés visszaigazolását követően a Szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, illetve a Szolgáltatás teljesítésére a jelen ÁSZF rendelkezésiben foglaltak szerint kerülhet sor. A Szerződő felek között ezúton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelés és visszaigazolás nyelve a magyar.

3. A Szolgáltatások

3.1.   Hibaelhárítás (Karbantartás)

Az Ügyfél a – Szolgáltatóval kötött határozott időre szóló bérleti vagy társbérleti szerződés alapján – használatában álló Bérleményben történő bármiféle hiba keletkezésekor és fennállásakor karbantartást, hibaelhárítást és egyéb munkafolyamatokat is megrendelhet a Szolgáltatótól. Szolgáltatás megrendelése esetén az Ügyfél – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételek figyelembe vételével – köteles a Szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. A karbantartás és hibaelhárítás körében a Szolgáltatások Szolgáltatótól történő megrendelése nem kötelező, azt az Ügyfél vagy más személy is elvégezheti (pl. kiégett villanykörte vagy spot lámpa cseréje, lefolyó eldugulásakor haj és egyéb szappanos szennyeződések kitisztítása stb.), ezen feladatok Bérlő által történő elvégzésére a hatályban lévő bérleti szerződés rendelkezései az irányadóak.

Az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán a karbantartással és hibaelhárítással kapcsolatos Szolgáltatásokat egységesen kivitelezi és kezeli, az 5. számú mellékeltben feltüntetett módon és díjakon.

4.      Egyéb ügyintézés, Bérbeadó társasághoz való bejelentés

4.1.   Új bérlő kijelölése

Amennyiben Bérlő nem tud eleget tenni a határozott idejű bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek, - azt nem tudja kitölteni, vagy fizetni,- úgy Bérlő maga helyett a Bérbeadó által is elfogadott személyt jelölhet ki, aki ugyanezekkel a feltételekkel bérleti szerződést köt. Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő által ajánlott új bérlő között a Bérlemény bérlete tárgyában a szerződés megkötésre kerül, úgy a bérleti szerződést fenntartani nem tudó/kívánó Bérlő mentesül a jelen határozott idejű szerződés lejártának időpontjáig esedékes havi bérleti díj és fix rezsi költségek megfizetése alól és új bérlő átvállalja a szerződését a bérleti szerződést fenntartani nem tudó / kívánó Bérlőtől. Amennyiben a bérleti szerződést fenntartani nem tudó / kívánó Bérlő átadja előbb a Bérleményt, úgy a tárgyhavi aktuális előre megfizetett bérleti díj és rezsi díjat - részarányos elszámolás vonatkozásában - nem követelheti vissza Bérbeadótól. Eme jelen 9.6. pont előfeltétele, hogy a Bérlőnek a jelen bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettsége nem áll fenn. A bérleti szerződést fenntartani nem tudó / kívánó bérlővel megszüntetett bérleti szerződés esetében a bérleti szerződést fenntartani nem tudó / kívánó bérlő elfogadja és vállalja, hogy a szerződésszegésre tekintettel a 2 havi óvadék összegét elveszíti, mely a Bérbeadót illeti meg. Az új Bérlő kijelölését e-mailben kell Bérlőnek kérvényeznie Bérbeadótól.

4.2. Mérőóraállás bejelentés

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Bérlő köteles a Bérlemény aktuális közmű mérőóra (gázóra, villanyóra, vízóra) állásáról minden tárgyhó 13-20. napja között, de legkésőbb a hónap 20. napján a Bérbeadót írásban tájékoztatni. Bérlő közmű mérőórák tájékoztatási („diktálási”) kötelezettségének a www.no1propertyzrt.com weboldal „Ügykezelés” menüpont „Közművek diktálása” ikonra kattintva és a mérőóra állás fotóit feltöltve, vagy számait beírva kell eleget tennie. Ha a weboldal nem elérhető, úgy az no.1zrt@gmail.com e-mail címre küldve, számítógép/internet hiányában ajánlott levélben a Bérbeadó székhelyére címezve tudja teljesíteni. Amennyiben Bérlő nem, vagy késedelmesen teljesíti ezen kötelezettségét - függetlenül attól, hogy a többi társbérlő ezt teljesíti vagy sem, - úgy a felek a tárgyhó 21. napjától kezdve a jelen ÁSZF szerződés 7. pontjában foglaltakat alkalmazzák mindaddig, amíg Bérlő nem teljesíti kötelezettségét.

4.3. Probléma, panasz bejelentés

Bérlőnek lehetősége van a Szolgáltatóhoz hivatalosan is megtenni panaszát és a kialakult problémáról tájékoztatni a NO. 1 Property Zrt. munkatársait – vagy a munkatársak kikerülésével – kizárólag az igazgatót. A panasz vonatkozhat szomszéddal, lakótárssal, ingatlannal való problémára, a házirend vagy törvény megsértésére, a cég alkalmazottjaira vagy lehet egyéb panasz, bejelentés. Az Ügyfél panaszát megteheti telefonon, a Szolgáltató által működtetett telefonos ügyfélszolgálati számon (Mobil: +36 20 56 18 222)munkanapokon reggel 8:00 óra és 20:00 óra között, másrészt e-mailen keresztül a Szolgáltató no.1zrt@gmail.com címén, harmadrészt pedig a Szolgáltató weboldalán az Ügykezelés menüpont Panasz, probléma bejelentés pontja alatt található elektronikus bejelentő lap kitöltésével és a Szolgáltató részére történő elküldésével. Utóbbi esetben, ha az Ügyfél az anonim bejelentés lehetőséget választja, abban az esetben a név, telefonszám adatokat az Ügyfél nem köteles megadni, a levélről pedig kizárólag az igazgató értesül, üzenete tartalmát más nem láthatja.

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A telefonon közölt panasz esetén a Szolgáltató biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, illetve, ha az Ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott, indokolással ellátott válasszal együtt a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell az Ügyfélnek megküldeni. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az Ügyfélnek. A panaszt benyújtó Ügyfél adatait a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezeli (a továbbiakban: Infotv.).

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő, tehát az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a)   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

b)  Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az illetékes békéltető testületnél:

Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31 c) Bírósági eljárás kezdeményezése

5.    Szolgáltatás díja, fizetési határidő, fizetés teljesítése, számlázás

5.1. A Szolgáltatás díja a Szolgáltatás teljesítésének ellenértéke, amely az alapdíjon felül magában foglalja a Szolgáltatás teljesítéséhez esetlegesen szükséges kiszállási díjat, illetve anyagköltséget. A Szolgáltatás díja a Szolgáltató által fenntartott weboldal Ügykezelés menüpontja alatt a megfelelő Szolgáltatás Ügyfél általi kiválasztásával előhívott elektronikus megrendelő lapon a Szolgáltató által automatikusan megadásra kerül, miután az Ügyfél kitölti az igényelni kívánt Szolgáltatásra, az Ingatlanra, valamint a személyére vonatkozóan az megkívánt adatokat. Az Ügyfél az elektronikus megrendelő lap alján található ELKÜLDÉS gombra kattintva nyilatkozik arról, hogy az ott megjelölt Szolgáltatási ár megfizetését tudomásul veszi és elfogadja, saját anyagi feltételeihez mérten tisztességesnek találja, illetőleg vállalja, hogy a Szolgáltatási díjban esetlegesen benne foglalt kiszállási díj és egyéb anyagdíj költségeit megfizeti a Szolgáltatónak.

5.2. A Szolgáltató a számlát jogosult elektronikus formában kibocsátani, az elektronikus számlázás során a kapcsolattartás a no.1zrt@gmail.com email címen keresztül történik. A Szolgáltató az elektronikus számlát elektronikusan állítja ki és elektronikus formában küldi meg az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az Ügyfél a Szolgáltató elektronikus számlát tartalmazó e-mailjének az Ügyfél e-mail fiókjába történő megérkezését követő 3 (három) munkanapon belül köteles az elektronikus számla alapján a Szolgáltatás árának Szolgáltató részére történő megfizetésére. Amennyiben a fenti fizetési határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Bérlő köteles úgy teljesíteni a fizetést, hogy a Bérbeadó határidőben, legkésőbb a fizetési határidő utolsó napján megkapja a Szolgáltatás ellenértékét. Amennyiben a Bérbeadó a fizetési határidő utolsó napján sem kapja meg a Szolgáltatás ellenértékét, – még abban az esetben is, ha a határidő utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik – úgy a felek a jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltakat alkalmazzák.

5.3. A Szolgáltatás díját az Ügyfélnek személyesen, vagy internetbanki felületen kezdeményezett banki átutalással, vagy bármelyik OTP bankfiókban történő személyes pénztári készpénzbefizetéssel kell kiegyenlítenie az 5.2.-es pontban foglalt határidőig az alábbi bankszámlaszámra: OTP Bank: 11713081-20016296-00000000. Nemzetközi utalás esetén: OTP Bank Swift Code: OTPVHUHB. A Bérbeadó a banki utalás során történő megnevezése NO. 1 Property Zrt. Az Ügyfélnek az utalás, vagy a bankban történő készpénzbefizetés során a beazonosítás miatt a közlemény rovatba a bérleti szerződésben szereplő nevet, a Bérlemény címét, és szobaszámát kell feltüntetnie. 

5.4. Amennyiben az Ügyfél nem kapja meg bármilyen oknál fogva az elektronikus számlát, úgy annak újbóli kiküldését a Szolgáltatótól kérheti. Amennyiben az Ügyfél az elektronikusan kiküldött számláját szándékosan, vagy önhibáján kívül nem, vagy nem tudja megnyitni, azt nem kapja meg, vagy nem olvassa el, nem nyitja meg (nem veszi át), úgy Szolgáltató felé semmiféle anyagi, jogi, kártérítési és szerződésszegésbeli követelés nem támasztható, ezzel szemben az Ügyfél a Szolgáltató által kiállított és kiküldött elektronikus számlája esetében nem hivatkozhat arra, hogy a számlát nem nyitotta meg, nem nézte meg (nem vette át), vagy e-mail címe idő közben megváltozott, esetleg az e-mail címének accountjába nem tud belépni. Az Ügyfél fizetési kötelezettsége ugyanúgy fennáll akkor is, amennyiben az elektronikus számlát nem nyitja meg, vagy nem veszi át. Amennyiben Bérlő az elektronikusan kiküldött számla fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, úgy a Szerződő felek a jelen ÁSZF 7. pontja szerint járnak el. A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó által kiállított elektronikus számla fizetési határideje nem lehet kevesebb, mint 3 (három) nap. Az elektronikus számla minimális fizetési határidejét (3 nap) az Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a fizetési határidőn túli teljesítés esetén a késedelmes teljesítés szerint rögzített kötbért számol fel a Szolgáltató. Amennyiben az Ügyfél bármilyen ok miatt nem kap számlát, úgy azt haladéktalanul írásos formában jeleznie kell a Szolgáltató székhelyére küldött ajánlott levelével.

5.5. Amennyiben az Ügyfélnek a számla papír alapon szükséges (pl. lakhatási támogatás miatt), úgy azt a Szolgáltató weboldalán keresztül jeleznie kell a Szolgáltatónak és onnantól kezdve a Szolgáltató nem elektronikusan, hanem papír alapon küldi meg az Ügyfél szerződésben rögzített lakcímére a számlát. Számlaigény esetén, (amit írásos formában kell jeleznie az Ügyfélnek) a Szolgáltató az összes eddigi kiállított számlát elektronikus, vagy papír alapon újra elküldi és/vagy odaadja személyesen az Ügyfél részre. Szolgáltató vállalja, hogy a könyvelési jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát, amin nem áll módjában változtatni, abban az esetben sem, amennyiben az Ügyfél számára ez nem megfelelő. 

6.    Szolgáltatás teljesítése

6.1. Szolgáltató az ügyfél által megrendelt szolgáltatás teljesítését telefonos időpont egyeztetés után a szolgáltatás ellenértékének beérkezése előtt is megkezdi. 

A szolgáltatás teljesítését követően Bérbeadó kiállítja a szolgáltatásról az elektronikus számlát, amit megküld megrendelő (Bérlő) az űrlapon és/vagy a szerződésben megadott e-mail címére, amit a számlán megadott határidőig megrendelőnek (Bérlőnek) teljesítenie szükséges az alábbi bankszámlaszámra:

OTP Bank: 11713081-20016296-00000000.

Közlemény rovat: Bérlő neve, és a leadott megrendelés azonosító száma, ami a visszaigazoló levélben is szerepel.

Amennyiben Bérlőnek nem megfelelő az elektronikus számla - annak ellenére, hogy a szerződés aláírásával ebbe beleegyezett - úgy kérem jelezze a megjegyzés rovatba, hogy papír alapú számlát szeretne.

Karbantartás és hibaelhárítás megrendelése esetén a Szolgáltató megadja a hivatalos karbantartójának, szállítójának, illetve egyéb a Szolgáltatást végző közreműködő partnerének az elérhetőségét, akivel egyeztetve az Ügyfél megbeszéli a munkafolyamat elvégzésének az időpontját és időintervallumát. Az Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató kizárólag munkanapokon reggel 8:00 óra és délután 16:00 óra között tudja elvégezni ezen munkafolyamatokat.

7.   Késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

7.1. Késedelmi kamat: Pénztartozás esetén az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Magyarországon mindenkor érvényes fizetőeszközben meghatározott összeg alapján, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

7.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt határidőig nem- vagy nem teljes egészében (részben) teljesíti bármely fizetési vagy a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségét, úgy naponta 4.990,- Ft, azaz négyezer-kilencszázkilencven Forint mértékű késedelmi kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni az Ügyfél mindaddig, amíg teljes mértékben nem tett eleget a Szerződésben leírt és vállalt kötelezettségeinek. A bérleti jogviszony alatt keletkezett - Bérbeadói kötbér követelés maximális mértéke (továbbiakban: kötbér korlát) - a szerződés tisztességtelen voltát és a kötbér túlzott mértékét kizárva - nem haladhatja meg a bérleti díj ötszörös mértékét. Amennyiben a késedelmes teljesítés során keletkezett kötbér összege ezt mégis meghaladja, úgy Bérlőtől a kötbér korlát mértékén túli összeg semmilyen úton nem követelhető.

8.   A felelősség korlátozása

8.1. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a weboldalhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

8.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül bármilyen, a Szolgáltató weboldalán elérhető információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is), így a Szolgáltatásokat, azok leírását, illetve az alapdíját, ide értve a kiszállás díját is. A Szolgáltató weboldalával kapcsolatos mindennemű információ – közöttük a hatályba lépés időpontja is – hozzáférhető, így a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9.   Ügyfelet megillető elállási és felmondási jog

9.1. A távollévők között kötött szerződés esetén a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Ügyfél elállási jogának gyakorlására vonatkozó igényét e-mailen keresztül köteles a Szolgáltató részére jelezni. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az Ügyfél elállási jogát a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének napja közötti időszakban, a Szolgáltatás teljesítése megkezdésének (beleértve a kiszállást) időpontjáig jogosult gyakorolni. Ebben az esetben az Ügyfelet semmilyen költségviselés nem terheli. Az elállási jog gyakorlása során az Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez az Ügyfél részéről. 

9.2. Amennyiben az Ügyfél eláll a távollévők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, továbbá olyan szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

10.   Adatvédelem

10.1. A Szolgáltató a weboldal használatát nem köti regisztrációhoz, az E-ügyintézés menüpont alatt elérhető Szolgáltatások Ügyfél által történő megrendelése során azonban a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatainak birtokába jut. A weboldal használata során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szolgáltató az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az Ügyfél által a weboldalon leadott Szolgáltatás megrendelés folyamán rögzített személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat semmilyen célból nem adja át harmadik személy részére, kivéve a Szolgáltató azon alvállalkozóit, amelyek igénybevétele a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a felek között fennálló bérleti jogviszony időtartama alatt tárolja, illetve addig amíg az Ügyfél adatainak törlését írásban nem kéri a no.1zrt@gmail.com e-mail címen, továbbá a Szolgáltató nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló reklámanyagok, ajánlatok, tájékoztatók küldésére. 

11.    Vegyes rendelkezések

11.1. Szolgáltató a javítási, karbantartási és egyéb munkafolyamatokra 1 hónap garanciát vállal. Az új eszközök, berendezések, vagyontárgyak vásárlása esetén a gyártói garancia érvényes.

11.2. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy a bíróság azzá nyilvánítja, annak érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

11.3. A Szolgáltató jelen ÁSZF szövegét székhelyén és internetes honlapján teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, vagy az Ügyfél kérésére nyomtatott formában is az Ügyfél rendelkezésre bocsájtja.

11.4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Rendelet, és az Infotv. rendelkezései az irányadók.

11.5.     Szolgáltató adatai:

Székhely címe: H-1062, Budapest, Váci út 1-3. Westend Irodaház "C". épület. 6. emelet

Adószám: 25133932-1-42

Cégjegyzékszám: 01-10-048333

Számlaszám: OTP Bank: 11713081-20016296-00000000

Telefonos ügyfélszolgálat szám: +36 20/56-18-222

Telefonos ügyfélszolgálat hívásfogadási idő: H-V 8:00 és 20:00 óra között

Fax szám: +36 1/270-91-94

Weboldal cím: http://www.no1propertyzrt.com/

E-mail cím: no.1zrt@gmail.com

            NO. 1 Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

Elérhetőségeink

Iroda / H-1062, Budapest, Váci út 1-3. Westend Irodaház "C". épület. 6. emelet

© 2019 NO.1 Property Zrt. Minden jog fenntartva.